اقدامات شهرداری تهران برای تسهیل خانه دار شدن تهرانی ها

مدیر عامل سازمان نوسازی شهر تهران اقدامات سازمان نوسازی در راستای تسهیل خانه دار شدن تهرانی ها را برشمرد.

به گزارش دیباروز، مهدی هدایت در این باره  اظهارکرد: ایـن سـازمان بـا راه‌انـدازی قـرارگاه مسـکن اقدامـات گسـترده‌ای را بـرای تسـهیل تامیـن مسـکن صـورت داده کـه برخـی از آنهـا عبارتنـد از مبادلـه ۳۸ تفاهم‌نامـه بـا نهادهـا و دسـتگاه‌ها و بخـش خصوصـی بـه ظرفیـت ۵۳۰ هـزار واحـد مسـکونی (از محـل ایـن تفاهم نامه هـا تاکنـون ۲۶۰پـروژه شـامل ۱۷۶ هـزار واحـد مسـکونی در مراحـل نهایـی فرآینـد صـدور پروانـه قـرار گرفته انـد.)

بر اساس گزارش سایت شهر، مدیر عامل سازمان نوسازی شهر تهران گفت: آغـاز اجـرای ۱۹ پـروژه مسـکونی بـه ظرفیـت ۱۲ هزار واحـد مسـکونی از سـوی سـازمان نوسـازی و در قالـب مشـارکت بـا سـرمایه گذاران(سـازمان نوسـازی از سـال ۱۳۸۴ تـا قبـل از ایـن دوره تنهـا ۵ هزار واحـد مسـکونی را بـه مرحلـه اجـرا رسـانده بـود)، اجــرای محلات الگـو بــرای شــکل دهــی بــه قلمروهای هویتی مشخص و برخوردار از الگوهــای معمــاری ایرانــی-اسـلامی و فناوری‌هــای نویــن و معمـاری سـبز( این طرح در محلـه نفرآبـاد در منطقـه ۲۰ و اراضـی موسـوم بـه تره‌بـار در منطقـه ۱۹ در حـال اجـرا بـوده و اراضـی تهرانسـر در منطقـه ۲۱ ، پـادگان کمیـل و نیز در سـایر محلات هم در دسـت برنامه‌ریـزی و توافـق نهایـی بـا شـرکا اسـت)، توافــق بــا دســتگاه‌های نظامــی درخصــوص ۷ ســایت نظامــی(طــی آنهــا ضمــن تامیــن حــدود ۲۵ هزار واحــد مســکونی توســط دســتگاه‌های مربوطــه، ۱۵۰ هکتــار عرصــه نیــز بــرای تامیــن خدمــات در اختیــار شــهرداری قــرار می‌گیــرد)، فراهم‌ سازی مقدمات طرح‌های فروش متری مسکن و راه‌اندازی سازمان اجاره‌داری با هدف بهبود استطاعت پذیری مسکن ازجمله اقدامات سازمان نوسازی شهر تهران است.

اننهای پیام

دکمه بازگشت به بالا