اجتماعیبرترین های کسب و کار

مسئولیت شرکت بیمه در خصوص جبران خسارتهای غیر مستقیم وارده به خودرو

آیا منظور از جبران خسارات وارده از محل بیمه‌نامه شخص مقصر حادثه در تبصره 2 ماده 2 قانون بیمه اجباری، خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 فقط شامل خسارات مالی مستقیم و مشهود وارده به خودروی آسیب‌دیده است یا خسارات غیر مستقیم از جمله افت قیمت خودرو نیز را شامل می‌شود؟

آیین نامه اجرایی قانون بیمه اجباری شخص ثالث 95 pdf |دانلود قانون جدید بیمه شخص ثالث 1400 pdf

نظر هیئت عالی

شرکت بیمه مسئول پرداخت خساراتی است که از بیمه‌گذار قابل مطالبه است و افت قیمت خودرو ناشی از تصادف نیز مشمول عنوان خسارت وارده به زیان‌دیده می‌شود؛ درصورتی‌که عدم پرداخت خسارت ناشی از افت قیمت در قرارداد بیمه تصریح گردد و شرط عدم مسئولیت مذکور مغایرتی با مقررات جاری نداشته باشد، بین شرکت بیمه و بیمه‌گذار و استفاده‌کننده از بیمه خودرو معتبر و مجرا خواهد بود.

برای مطالعه مواد قانونی به وبسایت حقوقی مهدی بخشی مراجعه کنید.

نظر اکثریت

مطابق ماده دو قانون رسیدگی فوری به خسارات ناشیه از تصادفات رانندگی به وسیله نقلیه موتوری مصوب 1345 و بند (ب) ماده 1 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 و اصل جبران خسارت، بیمه باید افت قیمت را نیز پرداخت نماید. همچنین در قانون لفظ بیمه به صورت مطلق آورده شده است و استثنایی ندارد.

ماده 2 قانون رسیدگی فوری به خسارات ناشیه از تصادفات رانندگی به وسیله نقلیه موتوری مصوب 1345: کاردان‌های فنی راهنمایی و رانندگی و پلیس راه که برای رسیدگی به امور تصادفات رانندگی تعیین می‌شوند مکلفند علت وقوع تصادف و‌ چگونگی آن را صریحاً با تشریح وضع محل تصادف در صورت مجلس قید و میزان خسارت وارده به وسیله نقلیه را اعم از هزینه تعمیر و کسر قیمتی‌که در نتیجه تصادف حاصل می‌شود معلوم نمایند، در‌صورتی‌که تعیین میزان خسارت در محل ممکن نباشد می‌توان آن را موکول به بازدید بعدی در‌ تعمیرگاه نمود. مندرجات صورتمجلسی که به طریق فوق تنظیم می‌گردد معتبر است مگراینکه خلاف آن ثابت شود.

نظر اقلیت

با توجه به مفاد ماده 39 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 و عدم ذکر افت قیمت، بیمه مسئولیتی در خصوص افت قیمت ندارد.

دکمه بازگشت به بالا