برترین های کسب و کارعمومی

مزایای استفاده از قالب تونل لاینینگ

قالب تونل لاینینگ

قالب هــای تونــل از لحــاظ بهره بــرداری شــامل تونلهــای راه (جــاده، راه آهــن و متــرو) و  تونلهـای آب (انحـراف آب، آب بـر، گالـری تزریـق و فاضـلاب) می باشـند و از لحـاظ مقطـع بـه  انــواع مقاطــع دایــرهای شــکل، نعــل اســبی و… تقســیم می گــردد.در طراحــی قالبهــای تونــل می بایســت فاکتورهــای زیــادی را مــورد بررســی قــرار داد از جملــه  مشـکالت دسترسـی و فضـای کاری محـدود، فضـای الزم جهـت عبـور و مـرور وسـایل نقلیـه بـاری،  تـوان حداکثـر اسـتفاده مجـدد از قالـب، سـهولت تحـرک در فضـای محـدود، ایجـاد سـطح صـاف و  صیقلـی، مقاومـت در برابـر فشـار بـاالی بتـن، بهینـه کـردن وزن قالـب و صرفـه اقتصـادی آن، عـدم  اعوجـاج در طـول تونـل، هماهنگـی بتـن کـف بـا دیـواره و صدهـا نکتـه ریـز دیگـر کـه میبایسـت بـه  صـورت دقیـق در طراحـی لحـاظ شـود.

جهـت بتـن ریـزی یـک مقطـع تونـل حفاری شـده ابتدا می بایسـت قالب کف آن سـاخته شـود و بتـن ریزی کـف انجام گیـرد. قالب ً های کـف معمولا بـرای ˚۹۰ ( بـا توجـه به شـعاع انحنای تونل ) از قسـمت پایین مقطع سـاخته میشـوند. ایـن قالب ً ها معمولا در طول های ،۶ ۹ و ۱۲ متر سـاخته میشـود.

پوسـته قالـب به وسـیله کالسـکه حامـل قالب که بـرروی ریل در حرکت میباشـد، امـکان بتن ریزی کـف تونل را فراهم میسـازد.

انواع قالب تونل

ابعاد طول رایج در قالب تونل لاینینگ 6 و 9 متر است که این قالب با توجه به ابعاد و از نظر مکانیزم باز و بسته شدن به دو دسته قالب تونل هیدرولیکی و قالب تونل مکانیکی تقسیم می شوند. در قالب های تونل نوع اول باز و بسته شدن سگمنت های قالب با استفاده از جک های هیدرولیکی و در قالب مکانیکی این باز و بسته شدن سگمنت ها با استفاده از جک های دستی و یا روغنی امکان پذیر می باشد. معمولا در مقاطع بزرگ به دلیل سنگین بودن سگمنت ها از سیستم قالب هیدرولیکی استفاده می شود و به دلیل صرفه اقتصادی و فضای محدود در مقاطع کوچک از قالب مکانیکی استفاده می شود. در ادامه عمران صنعت شما را با قالب بندی تونل فرم آشنا می کند.

قالب لاینینگ هیدرولیکی

تمام قالب های تونل لاینینگ هیدرولیکی و حتی مکانیکی دارای یک کالسکه هستند که سگمنت های تاج و دیوار تونل که اصولا اندازه هرکدام آنها یک متر و نیم می باشند روی این کالسکه نصب می شوند و بوسیله چرخ های تعبیه شده ای که در زیر پایه های این کالسکه قرار دارند حرکت می کنند. این حرکت کالسکه در قالب های لاینینگ هیدرولیکی توسط سیستم خودرونده یا همان نیروی کششی انجام می گیرد. لازم به ذکر است کلیه دو پیچ های نگهدارنده تابلوی برق و جک ها، همگی بر روی این کالسکه نیز نصب می گردند که باز و بسته شدن سگمنت های تاج و دیوار قالب با استفاده از همین جک های هیدرولیکی که معمولا بصورت مورب، افقی و عمودی هستند انجام می شود.

همانطور که در قسمت قالب هیدرولیکی ذکر شد، قالب لاینینگ مکانیکی نیز دارای یک کالسکه می باشد که در اینجا باز و بسته شدن سگمنت های تاج و دیوار تونل توسط دو پیچ های مکانیکی انجام می گیرد. بمنظور مهار کردن نیرو علاوه بر این دو پیچ ها که نقش انتقال نیروی وارده به سگمنت ها را بازی می کنند سگمنت های قالب در کف بتن تونل توسط کفشک مخصوصی که به انکر بولت ها نصب شده اند بسته می شوند و این گونه نیرو مهار می شود. قالب تونل مکانیکی دارای یک سیستم ویبراتور بدنه که عمدتا برقی یا بادی هستند و سیستم برق پیچیده می باشند. همچنین بر روی سگمنت های دیوار دریچه هایی جهت بتن ریزی و بازدید و بر روی سگمنت های تاج حفره هایی بمنظور اتصال لوله های پمپ نصب شده است.

قالب تونل فرم

سیستم قالب تونلی فرم به این صورت می باشد که این اجازه را به شما می دهد تا بتن ریزی دیوارها و سقف ها را در یک مرحله یک روزه انجام دهید. زمان ساخت و ساز توسط سیستم قالب های تونل سریع و به میزان قابل توجهی نسبت به دیگر روش ها کاهش می یابد. هدف از تولید سیستم قالب بندی تونل فرم شرکت عمران صنعت پایا این است که برای شما سرعت، کیفت و دقت بیشتر در ساخت و ساز را به وجود آورد. ساخت این قالب باعث شده است صرفه جویی بزرگی در مراحل نازک کاری، تاسیسات و برق کاری به وجود آید بطوریکه این قالب تا 500 بار قبل از تعمیرات قابل استفاده می باشد و استفاده از فن آوری روز در تولید قالب تونل فرم این قالب ها را مستحکم تر و با دوام تر می سازد.

روش اجرای قالب تونل فرم

اجرای قالب تونل فرم برای ساخت سازه های بتنی، یکی از روش های مرسوم برای اجرای قالب بندی سقف و دیوار به صورت همزمان است.

برای اجرای این سیستم قالب بندی، قالب تونلی که قالب های فلزی به شکل تونل و در ابعاد تقریبی یک اتاق هستند را در کنار هم قرار می دهند تا آماده بتن ریزی شوند، در این روش هیچ گونه ستون و تیر بتنی در اجرای سازه دیده نمی شود و تنها اسکلت بتنی ساختمان شامل دیوار بتنی برشی و سقف دال بتنی می باشد.

بعد از قرارگیری قالب ها، می توان لوله گذاری تاسیسات و بتن ریزی را به صورت همزمان انجام داد، بعد از بتن ریزی، 2 روز زمان برای سفت شدن و گیرش بتن نیاز است.

در نهایت اسکلت یک طبقه آماده است و امکان باز کردن قالب های تونلی و استفاده در طبقات بالاتر فراهم می شود. در نتیجه قالب ها با حرکت افقی روی چرخ یا غلتک از دیوارهای بتن ریزی شده فاصله گرفته و به اصلاح قالب برداری انجام می شود.

با استفاده از سیستم تونل فرم و 20 الی 30 کارگر می توان به صورت روزانه 500 متر مربع از سازه را اجرا کرد.

کاربرد قالب تونل فرم

سیستم قالب تونل فرم برای پروژه های بزرگ انبوه سازی مانند بیمارستان، هتل، زندان، خوابگاه دانشجویی، دانشگاه، مدارس، سازمان ها و پروژه های تجاری مناسب است و برای پروژه های سازه کوچک کاربرد و صرفه اقتصادی ندارد. عموما با استفاده از قالب تونل فرم می توان ساختمان های 8 تا 10 طبقه را به راحتی اجرا کرد.

 

دکمه بازگشت به بالا