عمومی

نقش و جایگاه سایبر پولتیک در سیستم بین المللی

این چیزها به خوبی خود را نشان می دهد واینترنت و فضای مجازی عرصه جدیدی را برای سیاست فراهم کرده است وما فضایی هستیم که افراد و گروه ها در آن هستند ومتنوع و دولتی ونمایندگی و سیاستو آنها برده اند.

سیاست الکترونیکی یک مفهوم دو بخشی است ومرجعی برای تعامل و وابستگی متقابل دو عرصه سیاسی باشد (مکانی برای دوستی، همکاری، رقابت، درگیری و جنگ بر سر ارزش وو علایق) و اینترنت (فضایی جدید برای بازیگری) او آن را دریافت کرد. برخی از کارشناسان حتی فراتر می روندو برو زیر عنوان در مورد سیاست سایبری صحبت کن سیاست عالی» متقابلا سیاست پایین» تمام شدو بودن.

در زمینه روابط بین وبین المللی، تحت تأثیر سنتو ISM، مسائل بینو بین الملل به موضوعات بسیار مهم و حیاتی مانند مسائل امنیتی و مسائل کم اهمیت تر مانند مسائل اقتصادی تقسیم می شود وبودن. برخی کارشناسان معتقدند با توجه به اهمیت فضای مجازی، وسیاست سایبری باید به عنوان یکی از مهم ترین و حیاتی ترین مسائل امنیتی یا خط مشی عالی تلقی شود. اشاره می کنندو امروز یک میلیون آن را انجام دهید وصدها نفر در سراسر جهان به رایانه و اینترنت دسترسی دارند و هر روز بر تعداد کاربران و سطح و عمق استفاده از اینترنت افزوده می شود.و این امر فضای بسیار مهمی را برای عمل و سیاست در نتیجه فراهم کرده است. هر روز از نظر تعداد کاربران و همچنین در سطح فناوریو اضافه کردنو بودن. در چنین شرایطی فضای مجازی نقش مهمی در هدایت افکار عمومی، تعیین اولویت ها داردو و آرزوهاو دیپلماسی عمومی، جاسوسی، خرابکاری، جنگ، درگیری و هر چیزی که در واقع فضای سیاسی واقعی را می سازد، دارد.و دادن. در نتیجه باید فضای مجازی را جزء سیاست های عالی دانست.

چارچوب نظری و مهم ترین تأثیرات فضای مجازی بر سیاست و روابط بین الملل شامل سه موضوع اساسی است. شماره یک؛ ارائه یک «ترتیب مفهومی» برای توضیح رابطه بین فضای مجازی و سیاست. شماره دوم؛ تصدیق و اعتقاد به رابطه گسترده فضای مجازی و سیاست. موضوع سوم. مسیر و مسائل مهم در این زمینه را توضیح دهید.

حالت اول مربوط به تعامل مرکز با مرکز است. در واقع، در این مورد، دو زیرسیستم تلاقی می کنند که در هر دو عامل از نوع مرکزی عمل می کنند. در این صورت ارزش های اساسی و حیاتی آنها تغییر کرده و روند وابستگی متقابل تنظیم می شود، به گونه ای که رفاه موجب افزایش یا جلوگیری از ضرر و زیان می شود، بالاترین ارزش تلقی می شود و از این رو تهدیداتی خارج از وضعیت سنتی دیده می شود. به عنوان تهدید رفاه با ناکارآمدی مواجه است و این اقدام توسط بسیاری از کارگزاران اعم از دولتی و غیردولتی قابل انجام است و در نهایت نقاط ضعف در قالب نیروی نظامی ضعیف شناسایی نخواهد شد. نقاط ضعف بر اساس ناتوانی در مقابله با اثرات سوء فرآیندهای جدید به ویژه فرآیند وابستگی متقابل اقتصادی و تنظیم آن به منظور افزایش رفاه شناسایی می شوند. از سوی دیگر، کل نظام بین الملل در این لایه، در راستای ثبات و تداوم، ضمن مواجهه با تهدیدات و عوامل جدید، با ضعف مربوط به تنظیم الگوهای رفتاری و سازماندهی فرآیندهای جدید مواجه است.

حالت دوم مربوط به تعامل محیط با محیط و مواجهه دو محیط با یکدیگر است. در محیط‌های مذکور که می‌توان آن‌ها را به عنوان حوزه‌های آشوب نیز مفهوم‌سازی کرد، امنیت بر اساس چهار معیار اساسی آن و با فرمولی متعارف تعریف می‌شود. در محیط مذکور، عملیات مدرن برتری و کنترلی پیدا نکرد، زیرا نیروهای عمیق سیستمی در این منطقه از صلاحیت لازم برخوردار نبودند و در نتیجه قادر به ایجاد فضای جدید نبودند. در نتیجه چنین محیط هایی، اصل آشوب مهمترین اصل نظم است.

در این راستا، این خرده نظام با مشکل بقای واحدها مواجه است که نقطه ضعف اصلی آن در توزیع نامتناسب قدرت و ساختار نامتناسب قدرت است و مؤثرترین سازوکار برای بقای آن، توازن قوا در اشکال مختلف آن در نهایت حالت سوم از تلاقی دو محیط مرکزی و محیطی تشکیل شده است. به عبارت دیگر، محیطی با ویژگی های سنتی با محیطی با ویژگی های مدرن تعامل دارد. در این صورت به دلیل امکان نفوذ اقیانوس در مقابل محیط مرکزی، جریان هایی از مرکز به سمت پیرامون جریان خواهند داشت. در چنین شرایطی اقیانوس با بسیاری از مراجعین مرکز اعم از دولتی و غیردولتی مواجه است. این عوامل، ارزش‌های اصلی و حیاتی منطقه پیرامونی نظام از جمله ارزش‌های اقتصادی، سیاسی، نظامی و فرهنگی آن را تهدید می‌کنند و در اجرای این تهدیدات، حاکمیت سیاست الکترونیکی جایگزین سیاست واقعی می‌شود و یا در کنار هم مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در نهایت فضای جدیدی در صحنه بین المللی شکل گرفت که بر اساس نظریه ها، رویکردها و سطوح گذشته قابل تحلیل نیست. در واقع محتوا و فلسفه فضای جدید که از آن به عنوان فضای مجازی یاد می شود با گذشته بسیار متفاوت است. در این فضای جدید انواع جدید و متفاوت دوستی، همکاری، رقابت، دشمنی و جنگ در کنار الگوهای قبلی ایجاد می شود. علاوه بر این بازیگران متنوع و متفاوتی به بازیگران سنتی اضافه شده اند که بسیار مرموز و غیرقابل پیش بینی هستند. در نتیجه این شرایط، باید بر نظریه‌ها، رویکردها و دیدگاه‌های جدیدی که نسبت به گذشته انعطاف‌پذیرتر و بازتر هستند، تأکید کرد.

6565

دکمه بازگشت به بالا